UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande:
Efva Lilja, Rektor
Tel 08-4590514
efva.lilja@danshogskolan.se

Vice ordförande:
Fia Fredricson Flodin, Prorektor
Tel 08-4590525
fia.fredricson.flodin@danshogskolan.se

Sekreterare:
Gunnel Gustafsson, Studierektor
Tel 08-4590515
gunnel.gustafsson@danshogskolan.se

Utbildningsnämnden vid Danshögskolan inrättas med stöd av 3 kap 9 § högskoleförordningen.

Sammansättning

Rektor, ordförande.
Utbildningsledarna för dansar-, danspedagog-, dansterapeut-, folkdans-, koreograf-, och nycirkusutbildningen, samt kurssekreteraren.
Tre ledamöter (jämte en suppleant) utses för tre ĺr genom val bland de röstberättigade lärarna inom pedagogutbildningarna.
En ledamot och suppleant utses av styrelsen för tre ĺr som representant för yrkeslivet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. För varje ledamot har studenterna rätt att utse en suppleant.
Uppgifter

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för grundutbildningens innehåll och organisation, vilket innebär att
– främja utveckling av utbildningen med hänsyn tagen till samhällets och yrkeslivets krav, enskilda önskemål och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete,
– arbeta aktivt i förhållande till måldokumentet,
– verka för konstnärligt, pedagogiskt och studieorganisatoriskt samarbete,
– följa upp och analysera verksamheten utifrån utbildningsplaner, utvärderingar och internationell utveckling inom verksamhetsområdet,
– verka för att de budgeterade resurserna för grundutbildningen utnyttjas ändamålsenligt och effektivt,
– lämna förslag till budgetunderlag och plan för fördelning och användning av grundutbildningens resurser,
– fastställa utbildningsplaner,
– fastställa kursplaner – mindre revideringar får beslutas löpande av utbildningsledare/kursledare och anmäls en gång per år till utbildningsnämnden,
– diskutera principiellt viktiga utbildningsfrågor och studerandefrågor,
– avge förslag i frågor som gäller anställningar i enlighet med Anställningsordningen,
– avge förslag till KU-nämnden ang sakkunniga i anställningsärenden.
Nämnden sammanträder omkring tio gånger per läsår. Vissa sammanträden ägnas åt övergripande diskussioner. Betänkanden som inkommer till Danshögskolan behandlas ofta i Utbildningsnämnden.