STYRELSEN

Danshögskolans styrelse har tillsyn över högskolans alla angelägenheter och svarar för att den fullgör sina uppgifter. Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter, varav tre studenter och två lärare. Två fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ordförande utses av regeringen och är för närvarande landshövding Ann-Cathrine Haglund.

Sekreterare i styrelsen är Kristina Dahlqvist, kristina.dahlqvist@danshogskolan.se