DANSPEDAGOGUTBILDNINGEN

120/180 poäng

Danspedagogutbildningen startar hösten 2006 ett nytt utbildningsprogram med tre utbildningsvägar. Du kan välja att bli danspedagog inom
· frivilligverksamheten, barn eller vuxna
· grundskolans tidigare år och förskolan
· grundskolans senare år, högstadiet/gymnasiet
Utbildningen är en konstnärlig högskoleutbildning med mål att studenterna skall ha
– förvärvat kunskaper, färdigheter och pedagogiska metoder för att kunna bedriva dansundervisning för barn, ungdom och vuxna i olika dansformer,
– förvärvat kompetens för yrkesverksamhet som danspedagog i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunal dans/musik/kulturskola eller övrig frivillig dansundervisning.
Idag har Danshögskolan inte rätt att utfärda lärarexamen men kommer att ansöka om lärarexamensrätt under läsår 2006/07.

Sökalternativ
Frivillig verksamhet: 120 poäng, kandidatexamen.
För dig som vill undervisa barn eller vuxna i dansverksamhet utanför den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Från och med 2006 kommer danspedagogutbildningen att periodisera sökalternativen för dansinriktningar enligt följande:
2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007: Modern och nutida dans, klassisk balett samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007 kan du även söka med svensk folkdans som inriktning, för dig som har den svenska dansen som specialitet och är intresserad av att arbeta pedagogiskt och/eller sceniskt.

Skolans tidigare år: 120 poäng, kandidatexamen
För dig som vill arbeta med dans för barn i skolans tidigare år och förskolan krävs barndans som dansinriktning.
Träningsämne 2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco.
Träningsämne 2007: Modern och nutida dans, klassisk balett.
2007 kan du även söka med svensk folkdans som inriktning, för dig som har den svenska dansen som specialitet och är intresserad av att inrikta dig på skolans tidigare år.

Skolans senare år: 180 poäng, konstnärlig högskoleutbildning.
För dig som vill arbeta med dans inom skolans senare år och gymnasieskolan. Om du vill arbeta på gymnasiet skall du välja två dansinriktningar, strukturen möjliggör de flesta ämneskombinationer. Från och med 2006 kommer danspedagogutbildningen att periodisera sökalternativen för dansinriktningar enligt följande:
2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007: Modern och nutida dans, klassisk balett samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.

Du söker alltså enligt ovanstående men har möjlighet att välja ytterligare en dansinriktning under utbildningens gång.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att vara en plats där studenter har möjlighet att bygga kunskap som integrerar det praktiska, hantverksinriktade med det vetenskapliga och konstnärliga perspektivet. En grundläggande målsättning är att ge studenten utrymme för personlig utveckling, att hinna mogna i sin person, i sin dans och i sin lärar/pedagogroll. Utbildningen bygger på självständigt ansvarstagande, är processinriktad och har ett övergripande fokus mot lärar/pedagogprofessionen. Studenten arbetar kontinuerligt med reflektioner enskilt och i grupp.
Under utbildningstiden studerar danspedagoger vissa kurser tillsammans med studenter med inriktning mot att bli dansare eller cirkusartister. Detta avser att ge en inblick i, och en ömsesidig förståelse för den konstnärliga processen och dess olika aktörer. En gemensam kurs om kroppen, kulturen och konsten utifrån olika perspektiv löper genom Danshögskolans alla grundutbildningar.

Huvudsakligt innehåll
Utbildningen är uppbyggd i större kursblock, enligt följande:

Allmänt utbildningsområde 60 poäng
Här får du möjlighet att fokusera på det som är grunden i lärarkompetensen. Studierna är förlagda dels i form av kurser på Danshögskolan, dels ute på skolor, verksamhetsförlagd utbildning. Innehållet är pedagogik, psykologi, lärande, utveckling samt självständiga vetenskapliga arbeten och det gemensamma kursblocket om kroppen, kulturen och konsten. Delar av det allmänna utbildningsområdet har olika innehåll för studenter med inriktning mot frivillig verksamhet och studenter med inriktning mot den obligatoriska skolan och gymnasiet.

Inriktning 40 poäng
Denna del av utbildningen fokuserar på dansen och danspedagogiken och innehåller daglig dansträning i olika danstekniker, verksamhetsförlagd utbildning, dansdidaktiska kurser i den dansinriktning som du valt, samt musik, komposition och självständiga konstnärliga arbeten.

Specialiseringskurser om 20 poäng
Här ges möjlighet till fördjupning i den dansinriktning du valt.

Examensarbete på 10 poäng ingår i utbildningen.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet
Särskild behörighet för 120 p med inriktning frivilligverksamhet
lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2 B, Engelska A, Historia A.
Särskild behörighet för 120/180 p med inriktning mot skolan
lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2 B, Engelska B, Historia A. Samhällskunskap A
Sökande ska ha god dansunderbyggnad med väl utvecklat kunnande,
i synnerhet i vald dansinriktning. Dessutom krävs goda fysiska förutsättningar samt musikalitet, rytmsinne, kreativitet och utpräglat intresse för pedagogiskt arbete.
Kunskaper i musik
innebär i korthet:
– att kunna klappa en enkel rytm från notbladet
– att kunna identifiera taktarter efter gehör.
– att ha förståelse för grundläggande musiktermer
Inträdesprov

Urval bland de sökande sker genom inträdesprov.
Inträdesprovet är uppdelat i tre omgångar med gallring efter varje:
17-20 maj
12-15 juni
17-21 juni
I provet ingår danstekniska prov, musik- och rytmikprov, undersökning hos sjukgymnast, intervju, pedagogiskt prov samt ett solo.
Du som blir kallad till prov kommer att få en detaljerad information om provets olika delar.
Provet ligger samtidigt som provet till dansarutbildningen 120 p. Schemat kommer att läggas så att det är möjligt att söka till båda utbildningarna.
Upplysningar

Jannie Berggren, Utbildningsledare
08-459 05 21
jannie.berggren@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-459 05 15
studieinfo@danshogskolan.se

Nästa ansökningstillfälle 15 april 2006.

Eftersom den 15 april 2006 infaller på en lördag ska anmälan ha kommit till Danshögskolan senast den 18 april kl 16.00.

Du som har yrkeserfarenhet som dansare eller pedagog, eller har en yrkesutbildning i dans kan också söka till:
Danspedagogutbildning 80 poäng
Danspedagogutbildning 40 poäng
Danspedagogutbildning på distans
Dans i kulturskolan