Danshögskolans studentkår

Kåren är en ideell förening vars arbete utförs på fritiden. Danshögskolan är en relativt liten högskola och kårens arbete ligger nära den dagliga verksamheten. Studentinflytande är stort på så sätt att studenterna har nära kontakt med lärare och ledning. Studenterna är också väl representerade i skolans beslutande organ.

Välkomna till en ny termin på Danshögskolan.

Studentkåren har sitt första stormöte torsdagen den 22 augusti kl: 14.00
På mötet ska vi välja in ledamöter i kårstyrelsen samt i skolans olika nämnder.

Vi syns den 19 augusti. Njut av de sista veckorna på sommarlovet och glöm inte att betala kåravgiften.

Ina Sparrman, ordförande och Åsa Hansson, kassör
Har ni frågor eller vill ni säga några ord till oss, gör det på e-post: dans@danshogskolan.se

DANSTERAPEUTUTBILDNINGEN

DANSTERAPEUTUTBILDNINGEN

80 poäng
Dansterapi utgår från att den kreativa processen i dansen har en läkande verkan. Dansterapeuten använder sig av kunskapen om att kropp och själ är en helhet och att det sker en samverkan, ett flöde, inom och mellan organismens olika system, samt mellan individ, samhälle och kultur. Dansterapeuten har gedigen dansunderbyggnad och därtill omfattande terapeutisk kunskap, erhållen genom dansterapeututbildning. Dansterapeuten har, genom egen terapi, utvecklat kännedom om sig själv, för att bli lyhörd för andra.

Dansterapi förekommer inom behandling, rehabilitering, specialundervisning och olika förebyggande verksamhet. Försöksverksamhet, forsknings- och utvecklingsprojekt inom dansterapin pågår vid flera institutioner.

Under förutsättning av Högskoleverkets godkännande kommer mastersexamen att utfärdas efter genomgången utbildning. Utbildningen planeras utifrån att Högskoleverket under 2007 kommer att granska samtliga konstnärliga utbildningar som ansöker om examensrätt.

Syfte

-att ge de studerande möjlighet att utveckla de grundläggande psykoterapeutiska och dansterapeutiska kunskaper och färdigheter, som behövs för att under handledning bedriva dansterapi med barn, ungdomar och vuxna

-att ge de studerande kunskaper om vetenskaplig metod och träning i att självständigt genomföra ett forskningsförberedande arbete i dansterapi

Innehåll

Dansterapeututbildningen är en fyraårig vidare utbildning som bedrivs på halvtid. Undervisning sker en dag i veckan på Danshögskolan (fredagar), i övrigt självstudier.

Innehåll:

Dansterapeutisk teori, metod och teknik
Allmänpsykologi: Utveckling, kognition, grupp och organisation
Psykoterapeutisk teori och metod, dynamisk psykopatologi
Kropp och dans/rörelse: anatomi, kroppens idehistoria, dans och samhälle, danshistoria och dansanalys
Intervjuteknik och samtalsteknik
Kontinuerligt kursforum
Etik
Vetenskapsteori, forskningsmetod och uppsatsarbete
Andra behandlingsmetoder
Kontinuerliga utvärderingar
Teori och praktiska övningar varvas. Därtill kommer två års individuellt klientarbete under handledning (120 tim handledning i grupp).

Samarbete och forskning

Dansterapeututbildningen har sedan tidigare samarbete med Kungliga Musikhögskolans musikterapeututbildning, med Psykoterapi Institutet och SAPU(Stockholms Akademi för Psykoterapeututbildning). Utbildningen deltar aktivt i internationellt samarbete genom ECArTE(europeiskt konsortium för konstnärliga terapier), via det europeiska nätverket för dansterapi, samt deltagande vid inhemska och internationella konferenser.

För närvarande pågår ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete med avdelningen för Folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet och Region Värmland, samt Landstinget i Värmland. Titel på projektet är ”Dansterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – icke verbal behandling för aggressivt utagerande pojkar och depressiva inåtvända tonårsflickor”. En delrapport är publicerad och finns att köpa på Danshögskolan, titeln är ”Dansterapi- en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP”(Dans-forskning och utveckling, ISSN 1652-3776, 2004:1)

Utbildningens lärare deltar aktivt i utvecklingen av dansterapi och arbetar med olika projekt inom kommun och landsting samt även i privat regi.

Behörighet och villkor för antagning

Uppnådda 25 år under det kalenderår studierna påbörjas

Minst ett av följande:

-Grundläggande högskoleutbildning 120 poäng i dans och erfarenhet av att använda dans i pedagogiska, konstnärliga eller människovårdande sammanhang.

-Annan högskoleutbildning 120 och dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper i dans samt erfarenhet inom pedagogiska, konstnärliga eller människovårdande sammanhang.

-Avslutad yrkesutbildning i dans eller kunskaper förvärvade genom ett professionellt yrkesliv som dansare. Dessutom krävs erfarenhet av att använda dans i pedagogiska, konstnärliga eller människovårdande sammanhang.

Sökande ska ha en bred dansfärdighet med erfarenhet av olika dansformer och med speciell fallenhet för att improvisera i dans och rörelse.

Erfarenhet av egen terapi

Den studerande som ej sedan tidigare har erfarenhet av egen verbal psykoterapi och/eller dansterapi, ska senast vid det andra studieårets början ha avslutat sin terapi. Den verbala egna terapin sker utanför utbildningen och bekostas av studenten själv. För att erhålla dansterapeutisk kompetens krävs avslutad egen verbal terapi, antingen 50 tim (individualterapi) eller 120 tim (gruppterapi).

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 April 2006. Intagningsprov sker under maj.
Eftersom den 15 april 2006 infaller på en lördag ska anmälan ha kommit till Danshögskolan senast den 18 april kl 16.00.

Vidareutbildning

Danshögskolan erbjuder vidare utbildning för yrkesverksamma dansterapeuter och har nyligen tillsammans med Kungliga Musikhögskolans musikterapeututbildning genomfört en kurs i Affektteori, 5p. En handledar utbildning i psykoterapi har genomförts för dansterapeuter i samarbete med SAPU. Framtida planer för vidareutbildning är under utveckling.

Upplysningar

Birgitta Härkönen, Utbildningsledare
08-459 05 48, 070-4888713 (torsdagar 13.00-16.00 och fredagar 8.00-16.00)
birgitta.harkonen@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-459 05 15
studieinfo@danshogskolan.se