DANSPEDAGOGUTBILDNINGEN

120/180 poäng

Danspedagogutbildningen startar hösten 2006 ett nytt utbildningsprogram med tre utbildningsvägar. Du kan välja att bli danspedagog inom
· frivilligverksamheten, barn eller vuxna
· grundskolans tidigare år och förskolan
· grundskolans senare år, högstadiet/gymnasiet
Utbildningen är en konstnärlig högskoleutbildning med mål att studenterna skall ha
– förvärvat kunskaper, färdigheter och pedagogiska metoder för att kunna bedriva dansundervisning för barn, ungdom och vuxna i olika dansformer,
– förvärvat kompetens för yrkesverksamhet som danspedagog i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunal dans/musik/kulturskola eller övrig frivillig dansundervisning.
Idag har Danshögskolan inte rätt att utfärda lärarexamen men kommer att ansöka om lärarexamensrätt under läsår 2006/07.

Sökalternativ
Frivillig verksamhet: 120 poäng, kandidatexamen.
För dig som vill undervisa barn eller vuxna i dansverksamhet utanför den obligatoriska skolan och gymnasieskolan. Från och med 2006 kommer danspedagogutbildningen att periodisera sökalternativen för dansinriktningar enligt följande:
2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007: Modern och nutida dans, klassisk balett samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007 kan du även söka med svensk folkdans som inriktning, för dig som har den svenska dansen som specialitet och är intresserad av att arbeta pedagogiskt och/eller sceniskt.

Skolans tidigare år: 120 poäng, kandidatexamen
För dig som vill arbeta med dans för barn i skolans tidigare år och förskolan krävs barndans som dansinriktning.
Träningsämne 2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco.
Träningsämne 2007: Modern och nutida dans, klassisk balett.
2007 kan du även söka med svensk folkdans som inriktning, för dig som har den svenska dansen som specialitet och är intresserad av att inrikta dig på skolans tidigare år.

Skolans senare år: 180 poäng, konstnärlig högskoleutbildning.
För dig som vill arbeta med dans inom skolans senare år och gymnasieskolan. Om du vill arbeta på gymnasiet skall du välja två dansinriktningar, strukturen möjliggör de flesta ämneskombinationer. Från och med 2006 kommer danspedagogutbildningen att periodisera sökalternativen för dansinriktningar enligt följande:
2006: Jazzdans, streetdance, spansk dans/flamenco samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.
2007: Modern och nutida dans, klassisk balett samt barndans med någon av årets aktuella dansinriktningar som träningsämne.

Du söker alltså enligt ovanstående men har möjlighet att välja ytterligare en dansinriktning under utbildningens gång.

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att vara en plats där studenter har möjlighet att bygga kunskap som integrerar det praktiska, hantverksinriktade med det vetenskapliga och konstnärliga perspektivet. En grundläggande målsättning är att ge studenten utrymme för personlig utveckling, att hinna mogna i sin person, i sin dans och i sin lärar/pedagogroll. Utbildningen bygger på självständigt ansvarstagande, är processinriktad och har ett övergripande fokus mot lärar/pedagogprofessionen. Studenten arbetar kontinuerligt med reflektioner enskilt och i grupp.
Under utbildningstiden studerar danspedagoger vissa kurser tillsammans med studenter med inriktning mot att bli dansare eller cirkusartister. Detta avser att ge en inblick i, och en ömsesidig förståelse för den konstnärliga processen och dess olika aktörer. En gemensam kurs om kroppen, kulturen och konsten utifrån olika perspektiv löper genom Danshögskolans alla grundutbildningar.

Huvudsakligt innehåll
Utbildningen är uppbyggd i större kursblock, enligt följande:

Allmänt utbildningsområde 60 poäng
Här får du möjlighet att fokusera på det som är grunden i lärarkompetensen. Studierna är förlagda dels i form av kurser på Danshögskolan, dels ute på skolor, verksamhetsförlagd utbildning. Innehållet är pedagogik, psykologi, lärande, utveckling samt självständiga vetenskapliga arbeten och det gemensamma kursblocket om kroppen, kulturen och konsten. Delar av det allmänna utbildningsområdet har olika innehåll för studenter med inriktning mot frivillig verksamhet och studenter med inriktning mot den obligatoriska skolan och gymnasiet.

Inriktning 40 poäng
Denna del av utbildningen fokuserar på dansen och danspedagogiken och innehåller daglig dansträning i olika danstekniker, verksamhetsförlagd utbildning, dansdidaktiska kurser i den dansinriktning som du valt, samt musik, komposition och självständiga konstnärliga arbeten.

Specialiseringskurser om 20 poäng
Här ges möjlighet till fördjupning i den dansinriktning du valt.

Examensarbete på 10 poäng ingår i utbildningen.

 

 
Behörighet

Grundläggande behörighet
Särskild behörighet för 120 p med inriktning frivilligverksamhet
lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2 B, Engelska A, Historia A.
Särskild behörighet för 120/180 p med inriktning mot skolan
lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2 B, Engelska B, Historia A. Samhällskunskap A
Sökande ska ha god dansunderbyggnad med väl utvecklat kunnande,
i synnerhet i vald dansinriktning. Dessutom krävs goda fysiska förutsättningar samt musikalitet, rytmsinne, kreativitet och utpräglat intresse för pedagogiskt arbete.
Kunskaper i musik
innebär i korthet:
– att kunna klappa en enkel rytm från notbladet
– att kunna identifiera taktarter efter gehör.
– att ha förståelse för grundläggande musiktermer
Inträdesprov

Urval bland de sökande sker genom inträdesprov.
Inträdesprovet är uppdelat i tre omgångar med gallring efter varje:
17-20 maj
12-15 juni
17-21 juni
I provet ingår danstekniska prov, musik- och rytmikprov, undersökning hos sjukgymnast, intervju, pedagogiskt prov samt ett solo.
Du som blir kallad till prov kommer att få en detaljerad information om provets olika delar.
Provet ligger samtidigt som provet till dansarutbildningen 120 p. Schemat kommer att läggas så att det är möjligt att söka till båda utbildningarna.
Upplysningar

Jannie Berggren, Utbildningsledare
08-459 05 21
jannie.berggren@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-459 05 15
studieinfo@danshogskolan.se

Nästa ansökningstillfälle 15 april 2006.

Eftersom den 15 april 2006 infaller på en lördag ska anmälan ha kommit till Danshögskolan senast den 18 april kl 16.00.

Du som har yrkeserfarenhet som dansare eller pedagog, eller har en yrkesutbildning i dans kan också söka till:
Danspedagogutbildning 80 poäng
Danspedagogutbildning 40 poäng
Danspedagogutbildning på distans
Dans i kulturskolan

Fristående kurser, Fortbildningskurser, Uppdragskurser

Danshögskolan anordnar fristående kurser på olika nivåer. Vissa kurser ges som uppdragskurser, genom att skolor eller andra organisationer beställer kurser av Danshögskolan. Dessa kurser kan ”skräddarsys” efter behov.

Fyll i vår Enkät

Fristående kurser inom danspedagogutbildningen

Världsdans

Alla utbildningar
För mer information om fortbildning och uppdragskurser kontakta
Anna Karin Ståhle, e-post anna-karin.stahle@danshogskolan.se 08-459 05 33.

Studievägledning
Gunnel Gustafsson, studierektor, studieinfo@danshogskolan.se 08-4590515

 

Dans kan hjälpa barn och unga

Forskningsprojektet har genomförts under perioden 2001-2005. I tre rapporter utgivna av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Danshögskolan redovisas projektets utfall och process.

2006:1 Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet
Erna Grönlund och Barbro Renck

2005:1 Dansterapi för pojkar med ADHD Grupper och individuell behandling
Erna Grönlund och Barbro Renck

2004:1 Dansterapi – en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP
Erna Grönlund och Barbro Renck

För mer information kontakta gärna professor Erna Grönlund tfn 08-717 71 16 eller 070-259 08 06 e-post: erna.gronlund@telia.com och lektor Barbro Renck, tfn 054-700 25 10 eller 0705-43 61 49, e-post: barbro.renck@kau.se

Forskningsrapporterna kan beställas av lars.nyberg@danshogskolan.se eller på telefon 08-459 05 30.

STUDENTKÅREN

Studentkåren är en ideell förening vars arbete utförs på fritiden. Danshögskolan är en relativt liten högskola och kårens arbete ligger nära den dagliga verksamheten. Studentinflytande är stort på så sätt att studenterna har nära kontakt med lärare och ledning. Studenterna är också väl representerade i skolans beslutande organ.

Vi påverkar beslut som fattas i Danshögskolan styrelse.

Vi jobbar för studenternas rättigheter, t.ex. om någon har problem med en lärare, en kurs, med andra studenter eller har åsikter om sin utbildning.

Vi jobbar för att studenter ska trivas på skolan.

Vi jobbar för en öppen dialog mellan studenter och personal.

Vi jobbar med kontakter utifrån, t.ex. Moderna Dansteatern, andra studentkårer, SSCO, SFS m.fl.

Vi har diskussionsforum där studenter får framföra sina åsikter, tankar och idéer som vi för vidare till personalen och ledningen på skolan.

I Kårstyrelsen sitter en ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och en representant från varje heltidsutbildning.

I skolans sex nämnder (Disciplinnämnden, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, Utbildningsnämnden, Kontaktgruppen vid sexuella trakasserier, Arbetsgruppen för mångfald, likabehandling och jämställdhet, Referensgruppen för biblioteksfrågor) sitter studentrepresentanter.

Har ni frågor eller vill ni säga några ord till oss, gör det på e-post: dans@danshogskolan.se

Länkar:
www.sokstudentbostad.se
www.mecentat.se
www.ssbf.se
www.ssco.se
www.sfs.se
www.sb.su.se/studenthalsan
köp och sälj begagnad kurslitteratur, sök fritt bland 28 000 stipendier

Heritone, CD-skivor för baletträning
www.dancingbongos.com, CD-skivor för dansträning
Bilder & Video hittar du på vår mediaserver

Föreningen Danshögskolans Vänner

Stöd dansen! Bli medlem nu!

Danshögskolan är Sveriges enda konstnärliga högskola för dans och nycirkus. Den grundades 1963 under namnet Koreografiska Institutet för att sedan under åren 1970-78 gå under namnet Statens Dansskola.

Danshögskolan utbildar:
ˇ dansare
ˇ danspedagoger
ˇ dansterapeuter
ˇ koreografer
ˇ nycirkusartister
samt ger fortbildningskurser på olika områden inom dans.
Föreningen Danshögskolans Vänners viktigaste målsättning är att bygga upp en stipendiefond för Danshögskolans studenter. De första stipendierna delades ut vid avslutningen vårterminen 1994 och har sedan dess delats ut årligen. Föreningen delar för närvarande ut sitt eget stipendium, Lena Malmsjös stipendium samt Maria Pröckls flamencostipendium.

Föreningen Danshögskolans Vänner anordnar föredrag, föreställningar och andra evenemang som julgransplundring och loppmarknader för medlemmar och andra intresserade.Föreningen ordnar också återträffar för tidigare studenter.

Vid Danshögskolan verkar ett flertal specialister inom många dansämnen. Var med och ta del av deras erfarenheter och kunskaper!

Stöd Sveriges enda högskola för dans!

Gå med i Föreningen Danshögskolans Vänner!

För mer information kontakta:
Monica Richardsson tel 08-4590547
Anna Karin Ståhle tel 08-4590533

Styrelse 2006
Maria Pröckl-Steen, ordförande
Birgitta Möller-Nilsson, vice ordförande
Monica Richardsson, sekreterare
Anna Karin Ståhle, sekreterare
Fia Fredricson-Flodin, kassör
Davor Kajfes, ledamot
Carmela Perä, suppl.
Katarina Lundmark, suppl.

årsavgift 2006 150: –
Förening el. Organisation 500: –
Ständig medlem: 2000: –
Postgiro: 46 38 24 – 3

Adress: DHV, Box 27043, 102 51 Stockholm
dhv@danshogskolan.se

KU-NÄMNDEN

Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, KU-nämnden, har som sin huvudsakliga uppgift att främja konstnärligt utvecklingsarbete och forskning kring dans – både internt och externt. Nämnden tar också initiativ till, samt fördelar medel till utvecklings- och forskningsprojekt.
Ordförande:
Lena Hammergren
Tel: 08-6747487
lena.hammergren@danshogskolan.se
Vice ordförande:
Gun Roman
tel: 08-459 05 19
gun.roman@danshogskolan.se

Handläggare:
Anna Karin Ståhle
Tel: 08-4590533
anna-karin.stahle@danshogskolan.se

Arbetsordning KU

Pågående och avslutade projekt

Dans – forskning och utveckling

CHORA skriftserie

Avhandlingar

Heritone Productions are pleased to announce the release of Music for Ballet Class CDs

Music for Ballet Class is a series of CD recordings specially created to provide the discerning student/teacher with carefully structured accompaniment for effective training at any level of achievement. The newly composed material is uniquely designed to address the core requirements of working to recorded music and to stimulate the dancer to full concentration and heightened expression.

structured for a complete class (bar, floor, allegros)
full-length continuous accompaniment for each exercise.
individual compositions, can be used in other teaching contexts
Music for Ballet Class is the result of nearly a decade of highly successful collaboration between composer and accompanist Andre Sulocki and Iskra Ring, Head of classical Ballet, at University College of Dance in Stockholm, Sweden.
Music for Ballet Class Vols. 1, 2,3 and ”Movin to Music”are available on order from:

USA:
KIMBO DANCE RECORDS
P.O: BOX 477
10, N. Third Ave.
LONG BRANCH, NJ 07740
Call: 1-800-631-2187 Fax 1-732-870-3340
www.kimboed.com
USA:
TOWER RECORDS
Lincoln Center
1961 Broadway
NEW YORK, NY 10023
Phone (212) 799-2500
www.towerrecords.com
Norway:
Boutique La Danse
Kristian Augustsgt. 7
0164 Oslo Norway
Call: +47-(0)22-209 122
UK:
Dance Books Ltd.
The Old Bakery
4 Lenten Street
Alton, Hampshire
GU34 1HG
www.dancebooks.co.uk
Japan:
JULIE CO. Ltd
702,2-18-7 Kameido, Koutou-ku
TOKYO 136
Japan
Sweden:
Heritone Production
P.O. BOX 27043
SE-102 51 STOCKHOM
Call +46-(0)84590540 Fax +46-(0)84590510
E-mail – heritone@danshogskolan.se

PostGiro 438 75 20-2 BankGiro 5186-5582

STYRELSEN

Danshögskolans styrelse har tillsyn över högskolans alla angelägenheter och svarar för att den fullgör sina uppgifter. Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter, varav tre studenter och två lärare. Två fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ordförande utses av regeringen och är för närvarande landshövding Ann-Cathrine Haglund.

Sekreterare i styrelsen är Kristina Dahlqvist, kristina.dahlqvist@danshogskolan.se

Dans – forskning och utveckling

Dans – forskning och utveckling är en rapportserie som ges ut av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Danshögskolan. Syftet är att sprida akutell forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom dansområdet. Rapportserien har initierats av professor Erna Grönlund vid Danshögskolan och universitetslektor Barbro Renck vid Karlstad universitet. Redaktionen består av Erna Grönlund, Gunnel Gustafsson och Anna Karin Ståhle.

2006:2 Movement as the memory of the body
Efva Lilja

2006:1 Dansterapi för deprimerade tonĺrsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet
Erna Grönlund och Barbro Renck
2005:2 Dansnotation ett kommunikationsmedel
Anna Karin Ståhle

2005:1 Dansterapi för pojkar med ADHD Grupper och individuell behandling
Erna Grönlund och Barbro Renck

2004:1 Dansterapi – en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP
Erna Grönlund och Barbro Renck

 

 

NYCIRKUSUTBILDNINGEN

Regeringen har gett Danshögskolan i uppdrag att anordna högskoleutbildning i nycirkus. Utbildningen är ett treårigt program inom Danshögskolan och antagning kommer att ske vartannat år med start höstterminen 2005.

Syfte

Danshögskolan ska anordna nycirkusutbildning på hög internationell nivå. Utbildningen ska präglas av ett konstnärligt och pedagogiskt nyskapande och inbegripa de olika konstnärliga uttrycksformer som krävs för en total scenisk gestaltning där dans, teater, musik, idrott och cirkus ska förenas i ett gränsöverskridande arbetssätt.

De studerande ska inhämta de grundläggande kunskaper som krävs för ett yrkesliv inom cirkus- och scenkonstområdena.

Utbildningen ska ge möjlighet till individuell konstnärlig utveckling och hos den enskilde studenten skapa förståelse för vikten av samarbete och ensemblekänsla samt ge utrymme för reflektion kring den egna yrkesrollen.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna skapa föreställningar som präglas av en helhet och ett starkt konstnärligt uttryck.

Kursupplägg och huvudsakligt innehåll

Nycirkusutbildningen omfattar tre års studier på heltid, 120 poäng.

I utbildningen ingår träning i fyra olika cirkusdiscipliner; akrobatik, ekvilibrism, luft, och jonglering. Under första året kommer studenterna att träna alla discipliner för att därefter välja en huvudsaklig inriktning och koncentrera sig på en eller två discipliner. Studenterna ska vid avslutad utbildning kunna genomföra individuella cirkusnummer i vald/a disciplin/er.

Utöver cirkusträningen kommer utbildningen att innehålla dans, musik, scenframställning, tal samt mer teoretiska kurser och reflekterande seminarier i ämnen som anatomi, cirkus/teater/dans/kulturhistoria, psykologi/pedagogik, media, produktionsledning etc.

Inom dansområdet kan t.ex modern och nutida dans, jazzdans, klassisk balett och improvisation ingå. Kurser inom andra konstområden ingår på liknande sätt utifrån vissa val de studerande kan göra.

Dessutom kommer produktionsövningar att genomföras och redovisas. Vissa av dessa övningar kan ske i samarbete med andra utbildningar inom Danshögskolan.

Behörighet

ˇ Grundläggande behörighet.
ˇ Lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2B, Engelska A. (Sökande med utländsk gymnasieexamen, och som saknar betyg i svenska, har rätt att söka dispens för att delta i antagningsprov. De som blir antagna måste dock genomgå test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska innan studierna påbörjas i augusti.)
ˇ God fysik med regelbunden träning inom minst en av cirkusdisciplinerna akrobatik, ekvilibrism, luft, jonglering eller inom något annat konstnärligt/fysiskt område.
ˇ Utbildningen kräver konstnärlig begåvning, intresse för scenisk gestaltning och samarbetsförmåga.

Inträdesprov

En första gallring sker genom inskickad video där den sökande visar sin prestation/nummerakt enligt ansökningshandlingar.

Du som blir kallad till vidare prov kommer att få en detaljerad information om provets olika delar.

Upplysningar

Ivar Heckscher, Utbildningsledare
08-4590551
ivar.heckscher@danshogskolan.se

Thomas Berggren, Administrativ assistent
08-4590518
thomas.berggren@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-4590515
studieinfo@danshogskolan.se