NYCIRKUSUTBILDNINGEN

Regeringen har gett Danshögskolan i uppdrag att anordna högskoleutbildning i nycirkus. Utbildningen är ett treårigt program inom Danshögskolan och antagning kommer att ske vartannat år med start höstterminen 2005.

Syfte

Danshögskolan ska anordna nycirkusutbildning på hög internationell nivå. Utbildningen ska präglas av ett konstnärligt och pedagogiskt nyskapande och inbegripa de olika konstnärliga uttrycksformer som krävs för en total scenisk gestaltning där dans, teater, musik, idrott och cirkus ska förenas i ett gränsöverskridande arbetssätt.

De studerande ska inhämta de grundläggande kunskaper som krävs för ett yrkesliv inom cirkus- och scenkonstområdena.

Utbildningen ska ge möjlighet till individuell konstnärlig utveckling och hos den enskilde studenten skapa förståelse för vikten av samarbete och ensemblekänsla samt ge utrymme för reflektion kring den egna yrkesrollen.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna skapa föreställningar som präglas av en helhet och ett starkt konstnärligt uttryck.

Kursupplägg och huvudsakligt innehåll

Nycirkusutbildningen omfattar tre års studier på heltid, 120 poäng.

I utbildningen ingår träning i fyra olika cirkusdiscipliner; akrobatik, ekvilibrism, luft, och jonglering. Under första året kommer studenterna att träna alla discipliner för att därefter välja en huvudsaklig inriktning och koncentrera sig på en eller två discipliner. Studenterna ska vid avslutad utbildning kunna genomföra individuella cirkusnummer i vald/a disciplin/er.

Utöver cirkusträningen kommer utbildningen att innehålla dans, musik, scenframställning, tal samt mer teoretiska kurser och reflekterande seminarier i ämnen som anatomi, cirkus/teater/dans/kulturhistoria, psykologi/pedagogik, media, produktionsledning etc.

Inom dansområdet kan t.ex modern och nutida dans, jazzdans, klassisk balett och improvisation ingå. Kurser inom andra konstområden ingår på liknande sätt utifrån vissa val de studerande kan göra.

Dessutom kommer produktionsövningar att genomföras och redovisas. Vissa av dessa övningar kan ske i samarbete med andra utbildningar inom Danshögskolan.

Behörighet

ˇ Grundläggande behörighet.
ˇ Lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2B, Engelska A. (Sökande med utländsk gymnasieexamen, och som saknar betyg i svenska, har rätt att söka dispens för att delta i antagningsprov. De som blir antagna måste dock genomgå test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska innan studierna påbörjas i augusti.)
ˇ God fysik med regelbunden träning inom minst en av cirkusdisciplinerna akrobatik, ekvilibrism, luft, jonglering eller inom något annat konstnärligt/fysiskt område.
ˇ Utbildningen kräver konstnärlig begåvning, intresse för scenisk gestaltning och samarbetsförmåga.

Inträdesprov

En första gallring sker genom inskickad video där den sökande visar sin prestation/nummerakt enligt ansökningshandlingar.

Du som blir kallad till vidare prov kommer att få en detaljerad information om provets olika delar.

Upplysningar

Ivar Heckscher, Utbildningsledare
08-4590551
ivar.heckscher@danshogskolan.se

Thomas Berggren, Administrativ assistent
08-4590518
thomas.berggren@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-4590515
studieinfo@danshogskolan.se

DEN RÖDA TRÅDEN

Metod och konsekvens i undervisning av klassisk balett

 

Det är nu 25 år sedan utgivningen av svensk balettsyllabus ändå är det ingen i Sverige som sedan dess i skrift har formulerat en träningsmetod. Den klassiska baletten ser annorlunda ut idag och balettpedagoger runt om i världen söker ständigt nya metoder för att i sin träning inbegripa övningar som skall skapa dagens dansare. Det är med auktoritet Iskra Ring redovisar sina åsikter om den klassiska balettens metodik och behovet av konsekvens i dagens undervisning.

Lektor Iskra Ring, huvudlärare i klassisk balett vid Danshögskolan har en gedigen pedagogisk erfarenhet och har på nära håll följt balettens utveckling. Genom många års erfarenhet av undervisning vet hon hur dansstudenten uppnår bäst och snabbast resultat, både tekniskt och uttrycksmässigt. Hennes undervisningsmetodik utgår från en åttaårig balettutbildning med starka band knutna till Vaganova.

Den röda tråden ger på ett välformulerat och begripligt sätt ett solitt rättesnöre om undervisning i klassisk balett. Den som redan kan balettens fem positioner och terminologi kan se fram emot en berikande och inspirerande läsning.

 

”Befriande välstrukturerad och lättbegriplig! jag hade mycket nöje att läsa den … Jag tror din bok kommer att bli till stor glädje för alla som sysslar med den klassiska baletten.”

Kerstin Lidström, Rektor Svenska Balettskolan om Den röda tråden.
”Det gav mig dock tillfälle att läsa din bok flera gånger, helt underbart.
jag har jämfört med mina alla mina anteckningar från min utbildning, och
boken är som att få allt samlat och bli lite extra påmind om vissa
saker,den väcker tankar och jag känner mig mycket inspirerad”

Robie Lindström om Den röda tråden.

 

Många pedagoger anser att man aldrig behöver gå ner så djupt som man kan i demi-plié. Inte jag.

Jens Graff, professor i dansinterpretation om Den röda tråden.

Dansens lärande – Minne, Mästarlära och Kropp

är ett konstnärligt-pedagogiskt utvecklingsarbete om undervisningen i modern och nutida dans på Danshögskolan. Pedagogiska och konstnärliga minnesberättelser, beskrivning av Mästarlära och kroppens lärande ur neurofysiologisk synvinkel utgöt bakgrund för en praktisk studie om dansens lärande. I studien har det utkristalliserats ett antal tema som presenteras i en interaktiv DVD. Innehållet och lärarrollen i undervisningen på Danshögskolan blir synligt i tema som Mästarlära, Kroppens minne, Beröring, Visualisering – skapande bild, Visualisering – föreställande bild, Ramsor, Korrektioner och förklaringar.
I dvdn kan du klicka dig fram genom olika tema och få en god bild av hur lärarrollen i dans på högskolenivå ser ut idag. Valda tema är giltiga för alla dansämnen, men presenteras här genom modern och nutida dans.

Medverkande lärare är: Karin Munters Jameson, Annika Notér Hooshidar, och Madeleine Karlsson. Musiker är: Jimmy Alcayna, Mikael Dehlin och Stefan Lengyel. Projektet har genomförts med stöd av KU-nämnden vid Danshögskolan och Carina Aris Minnesfond.
För filmning och redigering svarar Lars Flensted-Waleij.

Copyright : Gun Román och n©b

En skriftlig artikel om projektet finns i boken.
Röster om danspedagogik, Grönlund & Wigert red.,2004, Carlssons bokförlag
Gun Román är lektor, huvudlärare i modern och nutida dans på pedagogutbildningen på Danshögskolan. Har utvecklat och drivit metodutveckling inom sitt ämne, Danshögskolans internationalisering, varit gästlärare i ett flertal länder samt bedrivit flera projekt inom konstnärligt/pedagogiskt utvecklingsarbete och publicerat artiklar om dansundervisning. Román har även haft ett stort antal förtroendeuppdrag i nationella och internationella organ inom dansområdet, där hon arbetat utbildnings- och kulturpolitiskt. Ingår i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för konstnärligt FoU.

Har du frågor om Dvdn Dansens lärande kontakta Gun Román på gun.roman@danshogskolan.se

 

Danshögskolan ger en serie av tre kurser i historiska danser

 

Dans frĺn medeltid till renässans.
Nästa ansökningstillfälle: 2003-04-01
16- 1700-tals danser.
Nästa ansökningstillfälle: 2004-04-01
1800-talets sällskapsdanser.
Nästa ansökningstillfälle: 2005-04-01
I kurserna ingĺr repertoar frĺn tiden, kulturhistoria, musikhistoria, dräkthistoria genomgĺng av källitteratur samt studiebesök. Man kan välja att gĺ en eller flera kurser.

Den som fullföljt alla tre kurserna har möjlighet att ansöka om att få komplettera med kurser om ytterligare 20 poäng för att erhålla Högskoleexamen.

Sommarkurs

Medetida musik och dans för lärare
Fördjupningskurser

Under läsåret 2002-2003 görs ett uppehåll i den ordinarie serien kurser i historiska och Danshögskolan erbjuder istället två fördjupningskurser, en i renässansdans och en i barockdans, om vardera 15 poäng. Kurserna fokuserar på rekonstruktion, interpretation och komposition.

Fördjupningskurs i renässansdans 15 poäng
Fördjupningskurs i barockdans, 15 poäng
Kontakta:
Anna Karin Ståhle-Varney, e-post: anna-karin.stahle-varney@danshogskolan.se 08-459 05 33

Studievägledning:
Gunnel Gustafsson, e-post: gunnel.gustafsson@danshogskolan.se 08-459 05 15

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande:
Efva Lilja, Rektor
Tel 08-4590514
efva.lilja@danshogskolan.se

Vice ordförande:
Fia Fredricson Flodin, Prorektor
Tel 08-4590525
fia.fredricson.flodin@danshogskolan.se

Sekreterare:
Gunnel Gustafsson, Studierektor
Tel 08-4590515
gunnel.gustafsson@danshogskolan.se

Utbildningsnämnden vid Danshögskolan inrättas med stöd av 3 kap 9 § högskoleförordningen.

Sammansättning

Rektor, ordförande.
Utbildningsledarna för dansar-, danspedagog-, dansterapeut-, folkdans-, koreograf-, och nycirkusutbildningen, samt kurssekreteraren.
Tre ledamöter (jämte en suppleant) utses för tre ĺr genom val bland de röstberättigade lärarna inom pedagogutbildningarna.
En ledamot och suppleant utses av styrelsen för tre ĺr som representant för yrkeslivet.
Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. För varje ledamot har studenterna rätt att utse en suppleant.
Uppgifter

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för grundutbildningens innehåll och organisation, vilket innebär att
– främja utveckling av utbildningen med hänsyn tagen till samhällets och yrkeslivets krav, enskilda önskemål och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete,
– arbeta aktivt i förhållande till måldokumentet,
– verka för konstnärligt, pedagogiskt och studieorganisatoriskt samarbete,
– följa upp och analysera verksamheten utifrån utbildningsplaner, utvärderingar och internationell utveckling inom verksamhetsområdet,
– verka för att de budgeterade resurserna för grundutbildningen utnyttjas ändamålsenligt och effektivt,
– lämna förslag till budgetunderlag och plan för fördelning och användning av grundutbildningens resurser,
– fastställa utbildningsplaner,
– fastställa kursplaner – mindre revideringar får beslutas löpande av utbildningsledare/kursledare och anmäls en gång per år till utbildningsnämnden,
– diskutera principiellt viktiga utbildningsfrågor och studerandefrågor,
– avge förslag i frågor som gäller anställningar i enlighet med Anställningsordningen,
– avge förslag till KU-nämnden ang sakkunniga i anställningsärenden.
Nämnden sammanträder omkring tio gånger per läsår. Vissa sammanträden ägnas åt övergripande diskussioner. Betänkanden som inkommer till Danshögskolan behandlas ofta i Utbildningsnämnden.

 

Om Danshögskolan

 

Danshögskolan skall spela en aktiv roll i skärningspunkten mellan kultur- och utbildning och bidra till samhällets utveckling genom att delta i och stimulera samverkan mellan institutioner, utbildningar, organisationer inom och utanför dansområdet, svenska såväl som internationella. Danshögskolan är Sveriges enda högskola i sitt slag. Många lärare med stor internationell och scenisk erfarenhet undervisar på skolan. De studerande söker sig till Danshögskolan från många olika länder. Ett villkor för att bli antagen är att den sökande behärskar det svenska språket. All antagning sker lokalt på skolan genom omfattande prov inför jury.

1963 skapades Koreografiska institutet som försöksverksamhet och första statligt stödda institutionen specialiserad för danskonsten. året därpå tillfördes en danspedagogisk utbildning. Antalet studerande och utbildningsbehov växte och verksamheten permanentades 1970 under namnet Statens Dansskola. Danshögskolan, som numera är en egen myndighet direkt under regeringen, fick sitt nuvarande namn 1978 då ett flertal högre konstnärliga utbildningar gavs högskolestatus. Inom de konstnärliga högskolorna finns förutom grundutbildning även konstnärligt utvecklingsarbete, vilket äger sin motsvarighet i forskning vid universitet och högskolor. Sveriges första professur inom dansområdet, i koreografisk komposition, tillträddes 1992 av Margaretha åsberg. Därefter inrättades en professur i danspedagogik som nu innehas av Erna Grönlund.

Vägbeskrivning

DANSHÖGSKOLAN HITTA TILL OSS

Danshögskolan finns från och med höstterminen 2006 i nya lokaler på Brinellvägen 58 vid Liljansskogen på Campus KTH i Stockholm.

Med tunnelbana åker du röd linje mot Mörby centrum till Tekniska högskolan. Där finns också Roslagsbanan och Östra Station. Buss 4, 44, 72, 73, 676 och 670 passerar alla Tekniska högskolan. Därifrån är det en ca 900 meters, 10-15 minuters, promenad. Avgiftsbelagd parkering finns vid skolan.

För aktuell tidtabell se Storstockholms lokaltrafik www.sl.se
Översikt KTH Campus

Karta

Danshögskolans nycirkusutbildning ligger på Rotemannavägen 22 i Alby, Botkyrka.

Med tunnelbana tar du röd linje mot Norsborg till Alby. Därifrån är det en ca 900 meters, 10-15 minuters, promenad. Med bil tar du motorväg E4/E20 Södertäljevägen till avfart Alby. I rondellen, tar du av mot Tumba. Vid första trafikljusen, tar du till vänster in på Albyvägen. Fortsätt fram till avtagsväg till vänster med skylt Danshögskolan. Då är du på Rotemannavägen. Parkering finns vid skolan.

Karta

Ansökningsblanketter

Länkar till ansökningsblanketter ht2003
Här kan du ladda hem och skriva ut blanketter. Du behöver ett program som kan skriva ut sk. PDF filer. Du kan hämta det här: http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html
Danspedagogutbildningen 160 p
Ansökningsblankett
Bilaga 5
Bilaga 6 A
Bilaga 7

Danspedagogutbildningen 40-80 p
(Individuell studiegång)
Ansökningsblankett
Bilaga 5
Bilaga 6 B
Bilaga 7

Folkdansutbildningen
”ingen antagning 2003”

Koreografutbildningen
Ansökningsblankett
Bilaga 7

Dansterapeututbildningen
”ingen antagning 2003”

Dansarutbildningen
Ansökningsblankett

Historiska danser
Kurs 1 (medeltid och ren)
Ansökningsblankett
Bilaga 5
Bilaga 7

Kurs 2 (16-1700 tal)
”ingen antagning 2003”

Kurs 3 (1800 tal)
”ingen antagning 2003”

Fristående kurser inom danspedagogutbildningen
Ansökningsblankett
Bilaga 5
Bilaga 7

Distanskurser
”ingen antagning 2003”

Musik och Dans
Ansökningsblankett

Medeltida musik och dans för lärare i skola och kulturskola
Ansökningsblankett

Sommarkurs i modern och nutida dans
Ansökningsblankett
Bilaga 5

 

Kursutbud

Dansterapeututbildningen

65 poäng

En grundläggande psykoterapeututbildning i dansterapi, som omfattar tre års studier på halvtid. Utbildningen är en vidareutbildning, och bygger på tidigare genomgången högskoleutbildning.

Nästa ansökningstillfälle: 2005-04-01

Kontakta:
Birgitta Härkönen,torsdagar 13.00-16.00 och fredagar 8.00-16.00,
e-post: birgitta.harkonen@danshogskolan.se 08-459 05 48

Studievägledning:
Gunnel Gustafsson, e-post: gunnel.gustafsson@danshogskolan.se 08-459 05 15

FOLKDANSUTBILDNINGEN

Den tvååriga folkdansutbildningen kommer i och med läsåret 2006/2007 att upphöra som egen självständig utbildning. Detta innebär att det inte finns möjlighet att söka folkdansutbildning under vårterminen 2006. Från och med läsåret 2007/2008 kommer folkdansen att jämställas med övriga dansämnen på Danspedagogutbildningen och bli en del i den nya treåriga pedagog/lärarutbildningen som leder fram till en kandidatexamen. Nästa antagningstillfälle för dig som vill arbeta med folkdans blir april 2007.

Nedanstående beskrivning avser den utbildning som pågår läsåret 2005/2006.
Syfte

Folkdansutbildningen är en tvåårig utbildning på högskolenivå som syftar till att ge de studerande de kunskaper, färdigheter och pedagogiska metoder som behövs för att kunna bedriva undervisning i folkdans för barn, ungdom och vuxna. Dessutom syftar utbildningen till att ge de studerande kunskaper, färdigheter och metoder för komposition och enklare koreografi för folkdans.
Innehåll

Studierna bedrivs två år på heltid, 80 poäng
Tonvikten i utbildningen ligger på svensk folkdans, dessutom ingår kurser i danser från andra kulturer, historiska danser och karaktärsdans samt träning i bl a jazzdans och modern och nutida dans.
I utbildningen ingår även kurser i danspedagogik, psykologi, musik- o danshistoria, anatomi samt komposition.
I utbildningen läggs stor vikt vid utvecklandet av det egna dansandet och olika metoder för att lära ut dans.

 

Upplysningar
Bert Persson, Utbildningsledare
08-4590532
bert.persson@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-4590515
studieinfo@danshogskolan.se